ONLINE

W naszym Centrum oferujemy usługę Badania Medycyny Pracy-Porada Online.

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, stworzyliśmy możliwość skorzystania z tele- porady działającej w ramach Medycyny Pracy. Zachęcamy do skorzystania z niej osoby, które na skierowaniu nie mają wymienionych żadnych czynników szkodliwych dla zdrowia (badania wstępne lub okresowe) lub mają do wykonania badania kontrolne. Orzeczenia w stosunku do stanowisk, na których nie występują czynniki szkodliwe będą wydawane na okres maksymalny tzn. 5 lat.

Usługa tele-porady będzie dostępna we wtorki i piątki. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej usługi prosimy o przesyłanie skierowań z pieczątką firmy (wymagany PESEL lub seria i nr paszportu na skierowaniu dla osób, które nie posługują się nr PESEL) oraz danych do faktury w tym numer kontaktowy na nasz adres mailowy info@amygdala.pl. Po tele-konsultacji orzeczenia będą skanowane do Państwa i wysyłane pocztą tradycyjną. Zespół Centrum Amygdala

1. Co to jest medycyna pracy?

Medycyna pracy to jedna ze specjalności lekarskich, zajmująca się analizowaniem wpływu czynników środowiskowych w pracy na zdrowie pacjenta. Przedmiotem jej działania jest przeciwdziałanie chorobom zawodowym, poprzez proces diagnostyczny, leczniczy oraz profilaktyczny. Według polskiego prawa medycyna pracy jest służbą, której ramy prawne funkcjonowania zostały określone w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Zgodnie z treścią, została ona powołana w celu ochrony zdrowia pracowników przed ekspozycją na negatywne warunki środowiska pracy. To także działania profilaktyczne, obejmujące opiekę zdrowotną nad osobami pracującymi. Wśród wykonawców służby medycyny pracy można wyróżnić lekarzy, pielęgniarki, psychologów oraz inne osoby posiadające właściwe kwalifikacje.

2. Kim jest lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy to lekarz posiadający specjalność z zakresu medycyny pracy. Jest on jednym z podmiotów wypełniających zadania służby medycyny pracy. Do jego najważniejszych zadań należy wykonywanie pracowniczych badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych. Lekarz sprawuje także funkcję profilaktyczną, w kontekście opieki zdrowotnej nad pracownikami. Dokonuje analizy stanu zdrowia pracowników, zbiera, przechowuje oraz przetwarza informacje m.in. o ryzykach zawodowych. Jego rolą jest również współpraca z pracodawcami, kierownikami jednostek czy instytucjami państwowymi w zakresie kształtowania odpowiednich warunków pracy w zakładach oraz promowania działań chroniących życie i zdrowie pracowników.

3. Medycyna pracy online (przez Internet) – jak wygląda badanie ?

Badanie z zakresu medycyny pracy może zostać przeprowadzane za pośrednictwem internetu, bądź z użyciem telefonu. Szczegółowe wytyczne dotyczące zdalnego przeprowadzania badań znajdują się w zapisach ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, szczegółowo w artykule 2. Z przepisów wynika, że badanie lekarskie polega na przeprowadzeniu rozmowy z pacjentem z użyciem środków komunikacji na odległość. Wartościowe w tym kontekście może być posiadanie aktualnych, niedawno przeprowadzonych badań pacjenta (np. EKG czy badań krwi), o czym dzwoniący powinien poinformować lekarza. Konsultacja online trwa od kilku, do kilkunastu minut. Lekarz zdalnie przeprowadzający badanie pyta o szczegóły istotne w kontekście sporządzenia konkretnego dokumentu – pracowniczych badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych.

4. Psychotechnika – badania psychologiczne kierowców – co to takiego?

Są to szczegółowe badania zawodowe, polegające na dokładnym sprawdzeniu osobowości pacjenta, dokonania diagnozy sprawności intelektualnej oraz określeniu refleksu, szybkości reakcji czy ogólnej koordynacji badanego. Celem wykonywania badań jest maksymalizacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Psychotechnika znajduje swoje zastosowanie w zawodach takich jak m.in.: kierowca zawodowy, instruktor i egzaminator nauki jazdy, taksówkarz, osoba kierująca pojazdami służbowymi, operator urządzeń. Badanie kończy się rozmową z pacjentem dotyczącą omówienia rezultatów badań. Pomyślne przejście psychotestów poświadczane jest wydaniem orzeczenia bądź zaświadczenia psychologicznego.

5. Badania wstępne dla pracowników w czasie pandemii – przez Internet, jak wyglądają?

W czasie pandemii korzystanie z badań wstępnych dla pracowników online stało się popularnym rozwiązaniem, rekomendowanym przez wielu pracodawców. Pacjent, po telefonicznym bądź internetowym umówieniu się na wirtualną wizytę, otrzymuje informacje o terminie badania. Badanie jest przeprowadzane za pomocą telefonu, bądź z wykorzystaniem urządzenia z dostępem do sieci. Trwa ono zwykle od kilku, do kilkunastu minut. W czasie trwania badania lekarz medycyny pracy przeprowadza diagnozę oraz określa zdolność badanego do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Badania wstępne przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania danej pracy.

Wizyta Online w naszym gabinecie:

Pobierz program

Umówi się na wizytę Online

Połącz się z lekarzem

Druki do pobrania:

SKIEROWANIE NA BADANIA

KARTA WYWIADU PSYCHOLOGICZNEGO

SKIEROWANIE
SANIT

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

OŚWIADCZENIE – STAN ZDROWIA