Uczniowie i Studenci – badania lekarskie

Badania lekarskie dla uczniów, studentów – online, przez Internet

Przed rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej uczniowie są kierowani przez szkołę na obowiązkowe badania lekarskie i po przeprowadzeniu badań otrzymują zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia* /kontynuowania*/ nauki.

Natomiast przepis art. 191 § 1 k. p. stanowi, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Czy można jednak uznać, że orzeczenie, które uczeń otrzymuje przed rozpoczęciem nauki w szkole spełnia wymogi art. 191 § 1 Kp i jest wystarczające do zawarcia umowy?

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz wyższych, aktualni uczniowie lub studenci, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia muszą poddać się badaniom lekarskim, mającym na celu ocenę możliwości pobierania lub kontynuowania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu lub studiów. Kwestie związane z przeprowadzaniem tych badań regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz.1045).

Zgodnie z przepisami § 2 i 3 w/w rozporządzenia skierowanie na badanie wydaje odpowiednio szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła wyższa lub jednostka uprawniona do prowadzenia studiów doktoranckich, a badania przeprowadzają lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt 4 Kodeksu pracy.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego informację o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich, zaświadczenie zawiera elementy wymienione w § 4 ust 4 w/w rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami § 2 pkt 5 w/w rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczeń według wzoru określonego w załączniku do ww. rozporządzenia.

Przed rozpoczęciem nauki, kandydaci do szkół ponadpodstawowych, wyższych bądź uczęszczający na kury zawodowe zobowiązani są do wykonania odpowiednich badań lekarskich, potwierdzających ich zdolność z medycznego punktu widzenia do podjęcia nauki. Każde badanie zostaje zakończone wydaniem stosownego zaświadczenia. Na badania kieruje kandydata odpowiednia placówka edukacyjna, a one same muszą być wykonywane przez specjalistów w swojej dziedzinie.Badania dla studentów przez internet ze względu na swoją specyfikę wymagają od pacjenta dużej szczerości, bez zatajania jakichkolwiek problemów i dolegliwości natury zdrowotnej.

AMYGDALA Centrum Psychologiczne, wychodząc naprzeciw potrzebom oferuje badania uczniów i studentów online. Badania dla uczniów i studentów przez internet przeprowadzane są poprzez Skype. Decydując się na tego rodzaju wizytę należy pamiętać o przedstawieniu skierowania, dokonaniu opłaty i rezerwacji dogodnego terminu wizyty. Badania uczniów i studentów zdalnie przeprowadzane są z bardzo dużą starannością i uwagą, aby jakikolwiek istotny element związany ze zdrowiem i samopoczuciem pacjenta nie został pominięty. Skan wyników konsultacji zostaje wysłany na podany adres mailowy pacjenta, natomiast oryginał w następnym dniu roboczym po konsultacji online. Badania dla studentów zdalnie to niezwykle dogodna opcja, pozwalająca na zaoszczędzenie mnóstwo czasu związanego z dojazdem do siedziby zakładu medycyny pracy.

Badania uczniów i studentów zawsze przeprowadzane są w oparciu o informacje umieszczone na skierowaniu przez odpowiednią placówkę dydaktyczną. W dokumencie obowiązkowo muszą być uwzględnione informacje o kierunku kształcenia, a także wszelkich możliwych czynnikach szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia, które mogą się pojawić w czasie nauki. Badania dla studentów i uczniów prowadzone w formie zdalnej przeprowadzane są równie starannie i skrupulatnie jak te, które odbywają się w gabinetach lekarskich.

Badania dla studentów online realizowane są także w czasie odbywania praktyk studenckich. W tym przypadku jednak jednostką, która kieruje na badania jest nie tylko uczelnia dydaktyczna, ale również i pracodawca, odpowiedzialny za ich realizację.

Stronę wyszukiwano po słowach kluczowych:

Badania dla studentów Badania dla studentów online Badania dla studentów zdalnie Badania dla studentów przez internet Badania uczniów i studentów Badania uczniów i studentów zdalnie Badania uczniów i studentów online Badania uczniów i studentów przez internet